fēnlèibiǎo
gān zhōu


  ●●,● △  
●  ●● △,●●● △ 
●●●、 ●● 


  táng jiào fāng míng。《 táng shū · zhì》: tiān bǎo jiān yuèqǔjiē biān wéi mínggān zhōu xiòng mínggān zhōu 》。
   dān diào 'èr shí jiǔ liù píng yùn
   diào sān xiòng tiān zuò shí jié ,《 běn luò jīn cónghuā cǎo cuì biānzēng dìng
  

pínglún (0)