gèngduō» guānbìhuácí shǒudòngfāsòng
yònghù:  mìmǎ:    zhùcè

běiměifēngwénjí

tianlang

???北京

?????0?

?????

???诗人,编导

?????

?????

???江山照月人初静,静水流光今日空。

píngděng、zìyóu、kāifàng、fēnxiǎngdewénzìyúzhīshípíngtái
© 2006 - 2011 Yizitong 1.0 cèshìbǎn yìjiànfǎnkuì fúwùtiáokuǎn

?????????CC-BY-SA 3.0???GNU???????????????